Systemy ERP dla przedsiębiorstw wytwarzających produkty na zamówienie

Ze względu na potrzebę adaptacji do zmieniającego się rynku, wiele firm wytwórczych wykorzystuje procesy produkcji na zamówienie (zwanej również produkcją wielowariantową, lub z ang. MTO) w swoich systemach ERP (system planowania zasobów w przedsiębiorstwie).

Co jest najważniejsze w systemie ERP przy produkcji na zamówienie?

Z powodu potrzeby adaptacji do zmieniającego się rynku, wiele firm wytwórczych działa w oparciu o produkcję na zamówienie często nazywaną produkcją sterowaną popytem (z ang. demand-driven).

Ważne jest, aby technologie rozwiązywały problemy związane z prowadzonymi operacjami, takie jak:

 • Wsparcie przy rosnącej liczbie SKU ze względnie niską ilością stałych elementów bazowych.
 • Zarządzanie częstymi i szybko implementowanymi zmianami w listach BOM dla produktów, w celu spełnienia specjalnych wymagań klienta.
 • Zarządzanie planem dostaw klienta w zdefiniowanych przez niego przedziałach czasowych.

Poprawa procesów produkcji na zamówienie

Optymalizacja wytwarzania na zamówienie wymaga ponownego zdefiniowania związku pomiędzy zapotrzebowaniem klienta, a planem produkcji. W skrócie, procesy kierowane popytem zbliżają klienta do procesu i wymagają lepszej synchronizacji pomiędzy planowaniem pracy w fabryce a ciągle zmiennym popytem.

Pomimo, że ogólne koszty operacyjne, w przypadku produkcji na zamówienie są niższe, to przejście na ten sposób produkcji wymaga uważnych i bardzo istotnych zmian w strategii, które jeśli nie są wykonane z uwagą, mogą nie przynieść wielu korzyści klientowi i wytwórcy.

Podczas implementacji tego rodzaju produkcji należy skupić swoją uwagę na dwóch poniższych zagadnieniach:

 1. Komunikacja z klientem
 2. Systemy realizacji pracy w fabryce

Komunikacja z klientem

Dobra informacja dla firm zamierzających rozszerzyć działalność produkcji na zlecenie jest taka, że istnieje wiele narzędzi ułatwiających przejście z produkcji tradycyjnej na produkcję na zamówienie, wspierających współpracę z klientem.

Konfiguracja, ustalanie cen i kwotowanie (CPQ)

Jedną z ciekawych możliwości jest zastosowanie narzędzia umożliwiającego współpracę z klientami online, w celu prowadzenia wymiany informacji, takich jak CPQ, w czasie rzeczywistym. Aby uprościć metodologię ERP weź pod uwagę, że wiele z tych narzędzi występuje pod postacią zintegrowanych modułów dla nowoczesnych systemów ERP w przedsiębiorstwach wytwarzających na zamówienie (z ang. MTO – Manufacturing-to-order) lub też stanowi odrębne narzędzie w postaci usługi chmury, która wysyła i odbiera dane z osobnego systemu ERP.

To narzędzie może być również dostarczone klientowi w formie samoobsługowego portalu, co upraszcza współpracę pomiędzy klientem a twoją firmą, dając możliwość klientowi na sterowanie własnym zamówieniem. Dobre narzędzie od konfiguracji skutkuje wieloma korzyściami.

 • Narzędzia inżynierskie są wbudowane w program, dzięki czemu unikamy problemów z kompatybilnością przy wyborze określonych opcji i funkcji.
 • Wyeliminowana zostaje potrzeba stosowania wielu list BOM, ponieważ konfigurator pozwala na dokonywanie zmian w jednej centralnej tabeli z określonymi zależnościami. Następnie zmiany są implementowane w odpowiednich wariantach.
 • Wycena bazuje na zależnościach konfiguracji, tak więc wybrane funkcje i opcje są automatycznie dodawane lub usuwane w celu dokładnej wyceny.
 • Narzędzie do konfiguracji tworzy również odpowiednie instrukcje podłączeń, a wiele z nich pozwala także na tworzenie rysunków, które razem z zamówieniem trafiają do zakładu pracy.

Funkcjonalność systemów ERP w produkcji na zamówienie

Jednym z takich przykładowych systemów jest Comarch ERP XL wyposażony w dedykowany różnym rodzajom produkcji narzędzia. Moduł Produkcja  posiada m.in. konfigurator produktu który z kolei  pozwala np. na kalkulację kosztów wytworzenia indywidualnego zamówienia, symulację kosztów sprzedaży, budowanie technologii produkcji i wymagalności kolejnych operacji produkcyjnych.

Wiele systemów ERP w przypadku produkcji na zamówienie wspiera również programistyczną funkcję available to promise, bardziej zaawansowaną capable to promise lub/i profitable to promise, dzięki czemu możliwe jest rzetelne dotrzymywanie dat dostaw, oraz priorytetyzacja i optymalizacja pracy inwentarza. W rezultacie przekłada się to na znacznie większe zadowolenie klienta niż w przypadku tradycyjnego podejścia do wykorzystania inwentarza w postaci chronologicznej realizacji zamówień.

Podczas przeglądu procesów w przedsiębiorstwie wykonywanym w ramach wyboru oprogramowania ERP, oraz podczas tworzenia planu implementacji systemu ERP, widoczne będzie, w jaki sposób narzędzia te wspierają proces zarządzania łańcuchem dostaw w oparciu o indywidualne przypadki produktów, pozwalając na ograniczenie inwentarza, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta.

Dzięki optymalizacji, ci klienci, którzy przynoszą większe zyski i są bardziej podatni na zmiany zapotrzebowania są obsługiwani w pierwszej kolejności. Z tego powodu poziom obsługi często spełnia lub nawet przekracza ich oczekiwania.

Zakład pracy i systemy wykonawcze.

Ponieważ istnienie określonych ram czasowych na podejmowanie decyzji to nieodłączna część procesów produkcji na zamówienie, bardziej dynamiczne planowanie i optymalizacja pracy są niezbędne do utrzymania dobrej relacji z klientem oraz relacji wewnątrz naszej organizacji podczas różnych etapów produkcji.

Funkcje systemu ERP dla produkcji na zamówienie, które pomagają optymalizować wykonywanie procesów w zakładzie pracy to:

 • Planowanie i tworzenie w systemie harmonogramów w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem danych, dzięki którym możliwe jest modelowanie scenariuszy najlepszego dopasowania produkcji do istniejącego zapotrzebowania. System oferuje przy tym algorytmy, które równoważą lub rozwiązują problemy związane ze sprzecznymi zapotrzebowaniami lub planami dostaw. Te procesy wykorzystują pamięć systemu, która jest rozszerzeniem systemu ERP dla firm typu MTO, lub zintegrowaną częścią platformy.
 • Zintegrowany system wykonawczy produkcji (MES) zapewnia przejrzystość informacji oraz umożliwia procesowanie indywidualnych przypadków w gniazdach produkcyjnych i operacjach prowadzonych w fabryce.

Najważniejsze zalety systemów w fabryce

 • Ograniczony inwentarz dzięki bardziej strategicznym decyzjom związanym z zaopatrzeniem.
 • Poprawa jakości dzięki ograniczonym odpadom i mniejszej potrzebie wykonywania przeróbek produktu.
 • Większe przychody z tytułu większego udziału w rynku.
 • Większa adaptacyjność do zmian zapotrzebowania na produkt.
 • Zmniejszone koszty ogólne
 • Lepsze wykorzystanie zasobów i materiałów

ERP dla producentów wykonujących produkcję na zlecenie

Zanim wspomniane narzędzia zostaną zaimplementowane należy uwzględnić kilka czynników sprzyjających tworzeniu trwałego fundamentu pod efektywne przejście z wytwarzania typu tradycyjnego (build-to-stock) do wytwarzania na zamówienie:

 • Definicja procesów na zamówienie
 • Projekt urządzeń i ich konfiguracja oparta na współpracy
 • Przejrzystość łańcucha dostaw
 • Zarządzanie jakością (poprzez procesy)
 • Historia budowy produktu
 • Śledzenie numeru seryjnego lub numeru partii

Przedsiębiorcy rozważający implementację ERP w produkcji wielowariantowej muszą przejść przez kilka etapów:

Etap pierwszy: Zmiana procesów biznesowych. Pełne zrozumienie aktualnych procesów jest niezbędnym czynnikiem potrzebnym do określenia, jakie luki w procesach należy wypełnić przed przystąpieniem do zmiany produkcji w produkcję typu MTO.

Etap drugi: Edukacja oparta na własnym doświadczeniu, w rozumieniu najważniejszych idei rozwoju produkcji wielowariantowej (MTO). Na przykład:

 • Jak stworzyć precyzyjny proces rozwoju produktu, w celu sprostania potrzebie zmian zamówień i sytuacji na rynku
 • Jak skrócić okres planowania produkcji
 • Jak wykonywać logistyczne operacje w sposób strategiczny, przy coraz ważniejszej roli dokładnego planowania dostaw do klienta

Etap trzeci: Należy stworzyć strategicznie poprawny plan transformacji produkcji. Ogólny plan mający za zadanie zarządzanie zmianami i ryzykiem, uzgodniony pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za jego wdrożenie, a liderami projektu.

Etap czwarty: Należy oszacować zdolności obecnych i przyszłych systemów informacyjnych.

 • Czy obecny system zapewni wsparcie w przypadku zmiany wytwarzania z tradycyjnego (MTS) na wielowariantowe (MTO)?
 • Jakich technologicznych zmian należy dokonać by osiągnąć cel?

Etap piąty: Implementacja zmian przy wsparciu technologii. Upewnij się, że system informacyjny spełnia przyszłe i obecne wymagania prawne obowiązujące w kraju.


Martin Davis, Ultra Consultants, partner CFE Media.