Udostępnij Udostępnij Udostępnij Udostępnij Print

Raport: Systemy bezprzewodowe

-- środa, 16 sierpień 2017

Główni adresaci

Zdaniem Jacka Leszczuka trudno jednoznacznie zdefiniować profil nabywcy czy użytkownika rozwiązań komunikacji bezprzewodowej. Wybór technologii wireless determinowany jest wieloma czynnikami. Zdecydowanie rośnie udział klientów związanych z utrzymaniem ruchu czy serwisem, dla których zdalny dostęp i diagnostyka są elementami wzrostu skuteczności i optymalizacji logistyki świadczonych usług. Wszędzie tam, gdzie układanie przewodów jest niemożliwe lub nieekonomiczne albo niesie ryzyko technologiczne, stosuje się obecnie systemy bezprzewodowe. Dzisiejszy nabywca technologii bezprzewodowej może więc reprezentować każdą dziedzinę przemysłu lub sektora usług.

Podobnego zdania jest Kamil Wachowicz, który uważa, że nabywcami przemysłowych urządzeń bezprzewodowych są w zasadzie firmy ze wszystkich branż. Rozwiązania te są stosowane wówczas, gdy istnieje trudność położenia instalacji kablowej – np. w już istniejących halach fabrycznych, gdzie trzeba dołożyć nowe sygnały, a zatrzymanie produkcji jest zbyt kosztowne. Wtedy najlepiej zastosować komunikację bezprzewodową. Innymi przykładami, w przypadku których zasadne jest wykorzystanie systemów bezprzewodowych, są: instalacje ruchome (np. wirówki w oczyszczalniach ścieków, pojazdy, suwnice) oraz instalacje, które zmieniają położenie – np. ze względu na wydobycie (kopalnie, kamieniołomy itd.). Często też stosuje się automatykę bezprzewodową do sterowania robotami produkcyjnymi, które ze względu na ruch są podatne na zniszczenie przewodu.

Z sondażu przeprowadzonego wśród użytkowników i dostawców wynika, że najpopularniejszymi zastosowaniami urządzeń bezprzewodowych są przede wszystkim: monitoring i diagnostyka (ok. 80% wskazań użytkowników i 100% dostawców), zdalne sterowanie (ok. 60% wskazań użytkowników i ok. 70% wskazań dostawców) oraz telemetria (ok. 40% wskazań użytkowników i 70% wskazań dostawców). Wśród innych zastosowań znalazły się również: systemy alarmowe, bezpieczeństwa oraz inne systemy przemysłowe; branża wod.-kan.; energetyka; handel, kasy oraz bankomaty (rys. 3).

Według sondowanych użytkowników najbardziej perspektywicznymi obszarami zastosowań bezprzewodowych urządzeń przemysłowych w Polsce są: monitoring (64%), telemetria (47%), systemy alarmowe i energetyka (38%), maszyny (36%), transport i logistyka oraz kontrola dostępu (31%), branża wod.-kan. (24%), e-metering (22%), ciepłownictwo (20%), a także HVAC (16%).

Natomiast, jak twierdzą ankietowani dostawcy, najbardziej perspektywiczne są takie obszary, jak: transport i logistyka (82%), maszyny oraz telemetria (73%), monitoring (64%) oraz systemy alarmowe (55%).

Zdaniem eksperta z firmy Tekniska Polska granice obszaru zastosowań ograniczają potrzeby i możliwości użytkownika lub wyobraźnia twórców systemów. W dobie IIoT (Przemysłowego Internetu Rzeczy) można mówić o systemach bezprzewodowych przede wszystkim w kontekście takich aplikacji i obszarów zastosowań, jak:

-> akwizycja danych z obszarów trudno dostępnych lub z bardzo wielu punktów jednocześnie (np. liczniki energii elektrycznej);

-> zdalny dostęp do danych dla służb UR;

-> monitoring krytycznych parametrów środowiska (np. poziom rzek, zapylenie powietrza);

-> tzw. kanałów komunikacji inżynierskiej służących do zarządzania i nadzoru nad procesami, które w normalnym trybie nie wymagają stałej komunikacji sieciowej, a łączność bezprzewodowa jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym;

-> systemy MES (Manufacturing Execution System), działające w czasie rzeczywistym;

-> Inteligentne Systemy Transportowe (ITS);

-> systemy zapewniające łączność w trudnych środowiskach, takich jak szyby czy wyrobiska górnicze;

-> wykorzystanie systemów bezprzewodowych jako łączności zapasowej – redundancji dla łączności przewodowej;

-> procesy produkcyjne nacechowane dużą zmiennością (np. procesy Lean Manufacturing, procesy z wymienialnymi lub komplementarnymi maszynami i urządzeniami produkcyjnymi), objęte monitoringiem bądź akwizycją danych, charakteryzujące się zmiennym profilem produkcji, zmienną lokalizacją produkcji (np. mobilne węzły produkcji betonu lub mas bitumicznych);

-> procesy i projekty realizowane tylko okresowo i odbywające się przy dużej zmienności czynników zewnętrznych (np. budowa dróg lub portu morskiego).

Cena jest ważna, lecz nie najważniejsza

Jak wynika z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych użytkowników, najważniejszymi kryteriami wyboru przemysłowych urządzeń służących do komunikacji są przede wszystkim: interfejsy komunikacyjne (62%), maksymalny zasięg (56%), cena (51%), łatwość obsługi (44%), stopień ochrony oraz przepustowość (33%), opinia innych użytkowników (31%), marka (27%), zakres temperatury pracy (24%), zakres częstotliwości pracy (18%), opinia dostawcy (11%) oraz reklama (4%).

Z kolei zdaniem dostawców, nabywcy omawianych urządzeń kierują się przede wszystkim ceną (100%). W ich opinii poza ceną liczą się najbardziej takie cechy, jak: interfejsy komunikacyjne (91%), łatwość obsługi oraz maksymalny zasięg (55%), zakres częstotliwości pracy (36%).

Jeśli chodzi o cenę, okazuje się, że według co czwartego respondenta koszty nabycia przemysłowych urządzeń bezprzewodowych są jak najbardziej adekwatne do ich możliwości. 35% ankietowanych nie podziela tej opinii, natomiast pozostali uczestnicy badania nie mają na ten temat zdania.

Jak radzi Jacek Leszczuk, kupując rozwiązanie bezprzewodowe, należy kierować się dopasowaniem funkcjonalnym oraz przyjąć odpowiednie kryteria niezawodności. Wybierając dostawcę, warto zweryfikować jego wiedzę, poziom świadczonego wsparcia technicznego, zrozumienie potrzeb klienta i użytkownika. Jest wielu dostawców, którzy prowadzą prostą sprzedaż urządzeń. Niewielu jest natomiast takich, dla których sprzedaż to tylko początek dłuższych relacji z klientem, wspólnych projektów i wspierania klienta czy użytkownika w jego rozwoju. Na młodym polskim rynku taka strategia wciąż jest rzadkością, ale jednoznacznie świadczy o podejściu poważnym i nacechowanym długofalową strategią budowania współpracy. Urządzenia przemysłowe jako rozwiązania do zastosowań profesjonalnych muszą plasować się na odpowiednim pułapie cenowym i w tym obszarze rynku równanie cena = jakość należy bezwzględnie przyjąć za prawdziwe.

Z doświadczenia Leszaka Pietrowicza wynika, że w przemyśle nierzadko wybierane są urządzenia sieciowe z branży IT, które są nieprzystosowane do pracy w danym obiekcie (ze względu na panujące tam warunki). Przy wyborze urządzenia należy zatem zwrócić uwagę na jakość zasilania i pracę z protokołami komunikacyjnymi specyficznymi dla branży automatyki. Często niewielka oszczędność prowadzi do kłopotów wynikających ze złego doboru urządzenia. Co istotne, wybór rozwiązania nie powinien się sprowadzać jedynie do ceny oraz kwestii związanych z wymaganiami technicznymi co do przepustowości. Istotnymi czynnikami są również: niezależność, niezawodność i przede wszystkim cyberbezpieczeństwo.

W trosce o cyberbezpieczeństwo

Jak zauważa ekspert z firmy ASTOR Mission Critical, jeśli spojrzymy na przemysł i komunikację bezprzewodową, pojęcie cyberbezpieczeństwa jest szczególnie ważne – stanowi jeden z kluczowych elementów obecnie trwającej rewolucji przemysłowej. Należy też pamiętać, że cyberbezpieczeństwo to też największy czynnik hamujący wdrażanie technologii bezprzewodowej w przemyśle.

Kwestie cyberbezpieczeństwa powinny także nieustannie wzbudzać zainteresowanie użytkowników systemów bezprzewodowych. W opinii przedstawiciela firmy Tekniska Polska na tle rozwoju technologicznego toczy się walka o dostęp do informacji, które okazują się najcenniejszym towarem naszych czasów. Powszechność dostępu do technologii transmisji i przetwarzania danych stwarza niestety wiele okazji do nieetycznych działań wszelkiego typu organizacjom czy osobom zainteresowanym zdobyciem cennych informacji lub zakłóceniem ich transmisji. Należy mieć świadomość, że nasza czujność w kwestiach bezpieczeństwa powinna stale znajdować się w stanie podwyższonej gotowości.

Na rynku są rozwiązania bezprzewodowe, oferujące podwyższone standardy i technologie cyberbezpieczeństwa. Należą do nich takie technologie, jak DPI (Deep Packet Inspection) czy SCADA Firewall, które monitorują zawartość danych i reagują na odstępstwa od profilu transmisji zdefiniowanego jako norma. Dostępne są rozwiązania oferujące wysoki poziom zabezpieczeń od strony użytkownika: wielopoziomowe uwierzytelnianie – identyfikację, zarządzanie rolami czy przydział dostępu do zasobów przy ściśle zdefiniowanej roli użytkownika i tylko w określonym czasie. Z tych przykładów płynie wniosek, że wybierając technologię bezprzewodową, należy zwrócić uwagę, aby była ona stabilna i pochodziła z zaufanego źródła, które zapewni użytkownikom stałe wsparcie i analizę problemów oraz długotrwałą współpracę, gdyż zakup wszelkich rozwiązań należy traktować jako długofalową inwestycję.

Jest dobrze, będzie lepiej

W przekonaniu dostawców obecna sytuacja panująca na polskim rynku urządzeń bezprzewodowych jest dobra (90%) lub bardzo dobra (10%). Ich zdaniem zapotrzebowanie na systemy bezprzewodowe dynamicznie rośnie, co wynika m.in. z doskonalenia oferowanych produktów, a także wzrostu świadomości korzyści płynących z ich zastosowania. Co istotne, rozwiązania bezprzewodowe wpisują się w coraz bardziej popularną ideę IIoT, co ma ogromny wpływ na rozwój branży.

Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, moduły i urządzenia do komunikacji bezprzewodowej najczęściej sprzedają się w systemach (54% wskazań respondentów).

Zgodnie z prognozami ankietowanych dostawców w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrośnie sprzedaż przemysłowych urządzeń bezprzewodowych. Zdaniem respondentów systemy bezprzewodowe zyskują stale na popularności i obejmują coraz to nowsze branże, na co ma wpływ m.in. poszerzenie oferty dostępnej na rynku, odpowiadającej coraz to nowszym potrzebom. W opinii dostawców w systemach bezprzewodowych drzemie ogromny potencjał – cały czas rośnie zapotrzebowanie na tego typu produkty oraz pojawiają się nowe rynki zbytu. Na rozwój rynku ma również wpływ dążenie klientów do optymalizacji kosztów przedsiębiorstw.

Jeśli natomiast chodzi o deklaracje ankietowanych użytkowników, 27% osób planuje w ciągu nadchodzących 12 miesięcy zwiększyć zakup przemysłowych urządzeń bezprzewodowych (rys. 4). W przypadku reszty respondentów budżet na ten cel nie ulegnie zmianie (69%) bądź się zmniejszy (4%).

Kierunki rozwoju

Jak wynika z obserwacji Jacka Leszczuka, komunikacja bezprzewodowa zdobywa kolejne obszary rynku. Standardem staje się dziś powszechny bezprzewodowy dostęp do Internetu w środkach komunikacji publicznej, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że stoją za tym złożone profesjonalne rozwiązania przemysłowe odpowiadające za utrzymanie transmisji (np. w składach kolejowych), zarządzanie pasmem zapewniającym dostęp, emisję lub blokowanie określonych treści. Rozwój technologii IIoT wymusza burzliwy wzrost znaczenia systemów MES dających dostęp do informacji, które umożliwiają błyskawiczne reagowanie przedsiębiorstw na zmiany rynkowe. Sterowanie automatyką i akwizycją danych z systemów infrastrukturalnych (takich jak: dostawy mediów komunalnych, sterowanie informacją drogową, pomiary i regulacja ruchu drogowego czy elementy automatyki procesów przemysłowych) odbywają się dziś drogą bezprzewodową.

Według danych McKinsey Global cały rynek IT w 2025 r. będzie miał wartość minimum czterech bilionów dolarów, a w ujęciu ilościowym będzie obejmował kilkadziesiąt miliardów urządzeń podłączonych do Internetu. Obserwując trendy i kierunki rozwoju technologicznego, można przyjąć, że zdecydowana większość połączeń Internetu Rzeczy będzie obsługiwana bezprzewodowo. Dobrym tłem do zobrazowania tych prognoz są historyczne już dane o sprzedaży czujników przemysłowych, która w latach 20122014 wzrosła ponad pięciokrotnie: z 4,2 do 23,6 mld sztuk. Warto zwrócić uwagę na to, że IIoT to przede wszystkim czujniki i automatyka sterująca, komunikujące się przez infrastrukturę sieciową.

Według przewidywań eksperta z firmy Tekniska Polska nowościami, które zagoszczą powszechniej i na dłuższy czas na rynku, będą na pewno systemy bezprzewodowe zdolne do tworzenia inteligentnych i autonomicznych podsieci, w których reguły komunikacji będą ustalane automatycznie, bez udziału człowieka. Przy rosnącym zapotrzebowaniu na systemy Przemysłowego Internetu Rzeczy, które w najbliższych latach będą miały istotny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw, systemy inteligentnych sieci bezprzewodowych mesh będą nieocenionym wsparciem dla użytkowników i administratorów, ponieważ pomimo silnego nasycenia procesów przemysłowych inteligentną elektroniką w ostatecznym rozrachunku chodzi przede wszystkim o to, aby z punktu widzenia użytkownika systemy były jak najbardziej „przezroczyste” oraz nie angażowały sił i środków w ich utrzymanie.

Raport powstał na podstawie danych z ankiety, na którą odpowiedzieli Czytelnicy magazynu Inżynieria i Utrzymanie Ruchu. Oprócz tego przy tworzeniu raportu bazowano na informacjach pochodzących od dostawców rozwiązań służących do komunikacji bezprzewodowej. Raport nie odzwierciedla pełnego obrazu rynku.

Autorka: Agata Abramczyk jest dziennikarką, publicystką, autorką tekstów, pasjonatką nowoczesnych technologii; od wielu lat związaną z branżą wydawniczą.

Tekst pochodzi z nr 4/2017 magazynu "Inżynieria i Utrzymanie Ruchu". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.


Przeczytaj także

Zdalny monitoring
Zdalne monitorowanie parametrów maszyn i procesów z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej pomaga użytkownikom rozwiązywać problemy eksploatacyjne poprzez integrację nowych technologii oraz już... więcej »
Polski rynek magazynowy pozostaje w świetnej kondycji
Międzynarodowa firma doradcza prezentuje wyniki raportu „MARKETBEAT Rynek magazynowy w Polsce – podsumowanie I połowy 2018 roku”. Pierwsze półrocze 2018 roku zakończyło się trzema rekordami na rynku... więcej »
Efektywna produkcja napędza konkurencyjność
Obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji to główne założenia transformacji cyfrowej, na którą otwiera się przemysł. Potencjał nowych technologii dostrzegają też firmy działające w Polsce,... więcej »
Boom na IoT w produkcji dyskretnej
Rynek dyskretnej produkcji w najbliższych latach będzie przeżywał prawdziwy boom na rozwiązania Internetu Rzeczy. Jak wynika z raportu „Globalny rynek Internetu Rzeczy w dyskretnej produkcji”, do... więcej »
VI Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki TransLogistica Poland
Szóste targi TransLogistica Poland, to największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla firm poszukujących i korzystających z usług transportowych, spedycyjnych,... więcej »
Niedobory kadrowe, niedoinwestowanie i błędy ludzkie stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania w kluczowych branżach
Według badania Kaspersky Lab poświęconego stanowi cyberbezpieczeństwa przemysłowego w 2018 r., firmy z sektora przemysłowego i energetycznego, jak również przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne,... więcej »
 
Aktualne wydanie

Zobacz także

  •   Wydarzenia  
  •   Katalog  

Wydarzenia

SONDA

Czy inwestycje na rzecz energooszczędności się opłacają?

Oddanych głosów: 16

50% 50 %
tak 8 głos(ów)

31.3% 31.3 %
nie 5 głos(ów)

18.8% 18.8 %
nie potrafię wyliczyć 3 głos(ów)


Wydania specjalne

O wydawnictwie   |   Reklama   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Darmowa prenumerata   |   RSS   |   Partnerzy   |   
Copyright © 2003-2021 Trade Media International
zobacz nasze pozostałe strony
Trade Media International Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Control Engineering Polska MSI Polska Inteligentny Budynek Design News Polska Almanach Produkcji w Polsce