Nanooprogramowanie oferuje podwyższoną ochronę pracowników i przemysłu

Ewaluacja zagrożeń związanych z łańcuchami dostaw wytworzonych nanomateriałów zaowocowała opracowaniem branżowych narzędzi i wytycznych dotyczących zrównoważonej produkcji.

Podczas gdy wiedza na temat potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia, jakie stwarzają produkowane nanomateriały pozostaje ograniczona, partnerzy zaangażowani w finansowany ze środków UE projekt SUN postanowili mimo wszystko opracować wyczerpujący przewodnik po najnowszych ustaleniach, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników i zaoszczędzić przedsiębiorstwom kłopotów.

To niezwykle ważna kwestia. Europejscy producenci nie mogą pozostać w tyle „nanotechnologicznej rewolucji”, ale muszą zachować ostrożność. Nanoprodukty, które po wprowadzeniu na rynek oddziałują na środowisko lub zdrowie mogą skutkować znacznymi kosztami społecznymi, a przez to doprowadzić do wprowadzenia bardziej rygorystycznych przepisów i istotnego nadszarpnięcia zaufania konsumentów.

Aby stawić czoło temu wyzwaniu, partnerzy projektu opracowali przyjazny dla użytkownika i oparty na oprogramowaniu prototyp Systemu Wspomagania Decyzji (SUNDS) do zarządzania skutkami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi nanotechnologii. W ramach projektu SUN ma zostać uwzględniony dorobek badawczy ponad 30 projektów europejskich, krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz współpracy transatlantyckiej; a narzędzie do wspomagania decyzji ma przejść testy w realnych warunkach.

Kluczowe dokonania projektu zostały zaprezentowane w czasie drugiego dorocznego spotkania projektu SUN, które odbyło się w dniach 8-9 października 2015 r. w Wenecji, Włochy. Wcześniej, 7 października, odbyły się warsztaty dla interesariuszy, których celem było zademonstrowanie ogromnej przydatności tej innowacji dla całego szeregu użytkowników końcowych. W odróżnieniu od innych projektów, których przedmiotem było także pogłębienie wiedzy naukowej na temat właściwości i oddziaływania nanomateriałów oraz stwarzanych przez nie zagrożeń, kluczowym celem projektu SUN jest zapewnienie przekładalności wyników na praktyczne zastosowanie, które przyniesie bezpośrednie korzyści sektorowi przemysłu i poprawi nadzór regulacyjny.

W ramach warsztatów gromadzone były także opinie, mające posłużyć do udoskonalenia narzędzia. Pośród uczestników znaleźli się przedstawiciele MŚP i dużych firm, decydenci, przedstawiciele organów władz i firm ubezpieczeniowych, specjaliści ds. oceny ryzyka i projektanci narzędzi.

„System Wspomagania Decyzji SUN stanowi połączenie najbardziej zaawansowanych modeli oceny zdrowia człowieka i zagrożeń dla środowiska; po raz pierwszy zestawia zagrożenia stwarzane przez nanotechnologie z korzyściami gospodarczymi i społecznymi w celu efektywnego wspomagania procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania ryzykiem przez europejski przemysł nanotechnologiczny” – zauważył dr Danail Hristozov, główny badacz SUN.

System już przeszedł testy na wybranych studiach przypadku z użyciem wytworzonych nanomateriałów (takich jak tlenek miedzi i pigmenty organiczne), które są wykorzystywane w wielu zastosowaniach przemysłowych, takich jak tekstylia, ceramika czy procesy chemiczne. Dalsze testy DSS dotyczyć będą łańcuchów dostaw innych produktów. Walidacja przełoży się na opracowanie ostatecznych wytycznych dotyczących bezpiecznych produktów i procesów projektowania w nanoskali. Ponadto partnerzy projektu zidentyfikują obszary przyszłych badań i zasugerują priorytetowe aspekty w kontekście aktualnych przepisów.

Projekt SUN, którego realizacja rozpoczęła się w październiku 2013 r., zgromadził 35 partnerów z 12 krajów UE. Dysponując łącznym budżetem w wysokości około 14 mln EUR, projekt SUN jest jednym z najwyżej dofinansowanych przedsięwzięć z unijnego programu badawczego 7PR. Prace nad nim mają się zakończyć w 2017 r.

Więcej informacji:

Witryna projektu SUN

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu SUN/CORDIS