Koksownia Przyjaźń: próba ciśnieniowa kotła parowego

  16 września br. dojdzie do próby ciśnieniowej kotła parowego, który jest sercem bloku budowanego w Koksowni Przyjaźń.

  Ósmego listopada 2012 roku w Koksowni Przyjaźń dokonano wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę bloku energetycznego.

  16 września br. dojdzie do kolejnego ważnego etapu budowy – próby ciśnieniowej kotła parowego, który jest sercem bloku. Kocioł wytwarza parę w ilości 250 t/h, ciśnieniu 122 bar i temperaturze 542 °C.

  Nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na każdym etapie budowy i eksploatacji kotła.

  Dla potwierdzenia spełnienia wymagań wykonuje się liczne badania i próby. Jedną z najważniejszych jest próba ciśnieniowa wodna kotła. Próba ma potwierdzić wytrzymałość i integralność pojedynczych części i zmontowanego z nich kotła oraz wykazać, że nie wystąpił żaden poważny błąd.

  Aktualnie budowa bloku energetycznego o mocy 71MWe przechodzi z etapu robót budowlano- montażowych do montażu technologicznego.

  Na ukończeniu są prace budowlane na podstawowych obiektach bloku, tj. między innymi w budynkach kotłowni, maszynowni, budynku elektrycznym i pompowni wody chłodzącej.

  Zakończono prace budowlano-montażowe w zakresie estakad gazu opałowego.

  Trwa montaż poszycia ścian (elewacji) budynków kotłowni i maszynowni, konstrukcji wsporczej chłodni wentylatorowej, rurociągów wody chłodzącej i gazu opałowego.

  Generalny realizator inwestycji Energoinstal SA zrealizował dostawy podstawowych urządzeń technologicznych bloku, w tym kocioł parowy wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbozespół pompy wody zasilającej i chłodzącej, transformatory blokowy i odczepowy, jak również zabudował komin do odprowadzenia spalin z kotła parowego.

  Kolejne istotne elementy ciągu technologicznego bloku to: turbozespół, którego pełny montaż rozpocznie się od 15 października br., a zakończy do 31 stycznia 2014 r.

  Obecnie trwają w budynku maszynowni intensywne roboty budowlane i przygotowawcze do tego montażu.

  Budynek elektryczny pozostaje w końcowej fazie robót budowalnych, po pierwszym października br. zostaną przekazane fronty robót z zakresów branżowych elektrycznych i automatyki. Trwa montaż chłodni wentylatorowych i rurociągów gazu opałowego.

  Budowa nowego bloku energetycznego ma strategiczne znaczenie zarówno dla Koksowni Przyjaźń, jak również dla Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

  Przewidywany termin oddania do eksploatacji bloku energetycznego, zgodnie z umową, ma nastąpić w czerwcu 2014 roku.

  Celem jest zapewnienie samowystarczalności energetycznej Grupy JSW i obniżenie kosztów wytwarzania koksu, a także zmniejszanie emisji do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.