Drugi nabór wniosków na dofinansowanie eksporterów zakończony

  Prawie 300 wniosków na łączną kwotę prawie 3 mln złotych wpłynęło do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach II rundy aplikacyjnej działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

  Drugi w tym roku konkurs na dofinansowanie projektów w działaniu 6.1 „Paszport do eksportu” w Programie Innowacyjna Gospodarka (PO IG) został ogłoszony 1 czerwca br. Wnioski mogły składać małe i średnie firmy do 10 lipca. Dofinansowanie przeznaczone jest na rozpoczęcie działalności eksportowej, a wsparcie podzielone zostało na dwa etapy. W etapie pierwszym dofinansowaniu podlegają usługi doradcze, mające na celu przygotowanie strategii eksportowej dla małej firmy, która dopiero rozpoczyna działania eksportowe lub dla której wartość eksportu w ostatnim roku nie przekroczyła 30% wartości całkowitej sprzedaży.

  – Dotacje z działania 6.1 są dużą szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rzadko kiedy mają środki na skuteczną promocję zagranicą, na przykład podczas targów branżowych – zaznacza Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy PARP. – Ostatni w tym roku nabór w ramach „Paszportu dla eksportu” ogłosimy pod koniec sierpnia – dodaje Monika Karwat-Bury.  

  Najwięcej wniosków wpłynęło z województwa mazowieckiego (58), druga w kolejności była Wielkopolska (37). Z kolei najmniej wniosków złożono w województwach lubelskim, lubuskim, świętokrzyskim oraz warminsko-mazurskim

  Paszport do eksportu

  Działanie „Paszport do eksportu” skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MSP – mikro-, małych lub średnich firm, które:

  • prowadzą działalność i mają siedzibę na terytorium Polski,

  • rozpoczynają działalność eksportową lub są zainteresowani zwiększeniem eksportu, i jednocześnie w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie dofinansowania posiadają udział eksportu w całkowitej sprzedaży nie przekraczający 30 %.

  W działaniu przewidziano objęcie dofinansowaniem projektów mających na celu:

  • zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży,

  • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,

  • zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

  W ramach „Paszportu do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane oddzielnie w dwóch kolejnych etapach.

  W ramach etapu I przewidziano dofinansowanie realizacji projektu związanego z zakupem zewnętrznych usług doradczych. Przedsiębiorca może wybrać doradcę spośród firm działających na rynku. Usługa ma polegać na opracowaniu dla wnioskującego przedsiębiorcy, Planu rozwoju eksportu (PRE) zawierającego m.in. analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy, badanie wybranych rynków docelowych. PRE powinien również wskazywać działania, które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki. Prace nad przygotowaniem PRE można zacząć dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przy czym nie mogą one trwać dłużej niż 6 miesięcy. Dotacja w I etapie może wynieść do 80% wydatków na przygotowanie Planu rozwoju eksportu, jednak nie więcej niż 10 tys. złotych.

  Po zakończeniu wszystkich prac przewidzianych w etapie I przedsiębiorca może, w ramach II etapu, uzyskać dofinansowania na realizację projektu, dzięki któremu wdroży Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru instrumentów proeksportowych. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach II etapu jest wcześniejsza realizacja projektu dotyczącego przygotowania PRE (I etap) oraz zawarta w tym dokumencie rekomendacja  realizacji działań eksportowych. Jednocześnie uzyskanie dofinansowania w ramach I etapu nie nakłada na przedsiębiorcę obowiązku ubiegania się o dofinansowanie w etapie II.

  W ramach etapu II przewidziane jest dofinansowanie między innymi udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą, wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych, usług doradczych w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, jak również doradztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Okres wdrożenia PRE w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Dotacja może wynieść do 200 tys. złotych przy dopuszczalnym poziomie dofinansowania wynoszącym 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

  Mikro- oraz mała lub średnia firma może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 „Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013.

  Budżet Działania 6.1 na lata 2007-2013 wynosi 121 840 000 EUR. Nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG prowadzony jest przez Regionalne Instytucje Finansujące w ramach rund aplikacyjnych.

  Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o pomoc finansową w ramach Działania 6.1 PO IG, w tym wzory dokumentów, informacje o kolejnych rundach aplikacyjnych oraz miejscu składania wniosków o dofinansowanie zainteresowani przedsiębiorcy znajdą na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem www.parp.gov.pl w zakładce „Fundusze Strukturalne – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” oraz na stronach internetowych Regionalnych Instytucji Finansujących.

  Ewentualne pytania można kierować do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres: e-mail: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numer: (022) 432 89 91 93 oraz 0 801 33 22 02, lub do Punktów Konsultacyjnych, których lista opublikowana jest na stronie internetowej PARP.